Suomen pitbull-yhdistys ry.:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi suomeksi on Suomen pitbull-yhdistys ry
Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finska pitbull föreningen rf
ja sen kotipaikka on Helsinki.
Yhdistys on sekä suomen- että ruotsinkielinen.

2§ Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää koiraharrastusta sekä edistää ja tukea koiraharrastustoimintaa Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- järjestää jäsenilleen koiraharrastukseen liittyviä opetus-, valmennus-, neuvonta- ja kasvatustilaisuuksia
- huolehtii osaltaan harrastustoiminnasta järjestämällä näyttelyitä
- voi julkaista omaa tiedotuslehteä
- ylläpitää omia internetsivuja
- toimii yhdessä muiden harrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin saman alan yhdistyksiin
- jakaa rotutietoa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
- harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4§ Jäsenen oikeudet
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5§ Jäsenen velvollisuudet
Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole liittymismaksua eikä jäsenmaksuvelvollisuutta.

6§ Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ Jäsenen erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistyksen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8§ Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kaksi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on valintakokousten välinen aika.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin.

10§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11§ Tilintarkastus
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

12§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen tammi-toukokuussa.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
8. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
9. valitaan hallitus 8 §:n mukaan
10. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Päätöksentekojärjestys
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14§ Ylimääräinen kokous
Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

15§ Kokouskutsutapa
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta
- kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen

16§ Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17§ Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 

Finska Pitbull Föreningen rf stadgar

1§ Föreningens namn och hemort
Föreningens namn på svenska är Finska pitbull föreningen rf
Föreningens namn på finska är Suomen pitbull-yhdistys ry
och dess hemort är Helsingfors.
Föreningen är såväl finsk- och svenskspråkig.

2 § Syfte och verksamhet
Föreningens syfte är att väcka och upprätthålla intresset för hundar samt främja och stöda hundhobbyn i Finland.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att den
- angående hundhobbyn ger sina medlemmar undervisning, träning, rådgivning och information om uppfödning
- för sin del sköter om hobbyverksamheten genom att arrangera utställningar
- kan utge ett eget informationsblad
- upprätthåller egna Internetsidor
- samarbetar med andra som har hundar som hobby och upprätthåller förbindelser med andra föreningar inom området
- ger rasinformation.

För att stöda sin verksamhet kan föreningen, sedan den har inhämtat vederbörligt tillstånd om det behövs
- ta emot understöd, donationer och testamenten
- ordna penninginsamlingar och lotterier
- äga för verksamheten nödvändig fast och lös egendom
- bedriva utskänkningsverksamhet i anslutning till de evenemang som föreningen arrangerar.

3§ Medlemmar
Såsom föreningens ordinarie medlem kan godkännas en person som antar föreningens syfte.
Såsom understödande medlem kan godkännas en privatperson eller en sammanslutning med rättshandlingsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet.
Ordinarie medlemmar och understödande medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan.
Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet på framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet.

4§ Medlemmens rättigheter
Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst. En understödande medlem har närvaro- och yttranderätt, men ej rösträtt.

5§ Medlemmens skyldigheter
En ordinarie medlem är skyldig att betala en anslutningsavgift och en årlig medlemsavgift. En understödande medlem är skyldig att betala en anslutningsavgift och en årlig avgift för understödande medlem. Hedersordförandena och hedersmedlemmarna betalar varken anslutningsavgift eller medlemsavgift.

6§ Utträde av en medlem ur föreningen
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

7§ Uteslutning av en medlem ur föreningen
Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

8§ Styrelse
Till föreningens styrelse hör en ordförande och två medlem/mar. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en kassör, en sekreterare och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsens mandattid är tiden mellan valmötena.

9§ Teckning av föreningens namn
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande ensam.

10§ Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

11§ Revision
Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före det möte där bokslutet kommer att fastställas. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före mötet i fråga.

12§ Föreningens möten
Föreningen håller ett ordinarie möte per år under tiden januari-maj.
Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
4. föredragningslistan för mötet godkänns
5. bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras
6. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga fattas
7. verksamhetsplanen och budgeten fastställs
8. storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs hos de ordinarie medlemmarna och de understödande medlemmarna fastställs skilt för sig
9. val av styrelsen enligt 8 §
10. val av en revisor eller två revisorer och hans/deras suppleanter för att granska räkenskaperna under den pågående räkenskapsperioden
11. övriga i möteskallelsen nämnda ärenden behandlas.
Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

13§ Beslutsordning
Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna.
Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

14§ Extra möte
Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende.
Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

15§ Kallelse till föreningens möten
Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast 7 dagar före mötet
- med ett brev eller per e-post till adressen som medlemmen har angivit

16§ Ändring av stadgarna
Beslut om ändring av stadgarna skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen.
I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna.

17§ Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen.
I möteskallelsen skall nämnas om upplösning av föreningen.
Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen.

 

Copyright © Suomen pitbull -yhdistys - Takaisin etusivulle